Login

Privacy

Voor Patries Dekkers Training & Coaching is een zorgvuldige omgang met gegevens van de gebruikers van de website www.mindfulness-dordrecht.nl van groot belang.

Inleiding
Met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn de regels voor een privacy statement aangescherpt.
In een privacy statement wordt gecommuniceerd waarom en op welke wijze er persoonsgegevens verwerkt worden. Het privacy statement zelf moet beknopt, transparant, begrijpelijk en gemakkelijk toegankelijk zijn. In het statement moet o.a. opgenomen zijn: doel voor de verwerking, eventuele verwerkers, rechten van betrokkene, mogelijkheid indienen klacht etc..

1. Naam / bedrijf

Patries Dekkers Training & Coaching
Sint Jacobsplein 14
Tel:06 55763604
KvK: 51244713

info@mindfulness-dordrecht.nl

www.mindfulness-dordrecht.nl

Patries Dekkers is werkzaam als trainer/coach/adviseur en/of biedt begeleiding op het gebied van persoonlijke of organisatieontwikkeling aan. Voor het kunnen uitvoeren van deze werk zaamheden en/of diensten beschikt Patries Dekkers over uw persoonsgegevens die via de website of overige diensten beschikbaar zijn gekomen.

2. Deze persoonsgegevens betreffen:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsgegevens
 • NAW-gegevens
 • Emailadres
 • Geslacht
 • Functie
 • Werkgever

 

3. Doel verwerkingen 

Patries Dekkers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor het leggen van contacten ter ondersteuning van de dienstverlening;
 • Voor het voorbereiden en verzorgen van begeleidingskundige werkzaamheden en onderwijs;
 • Voor het sturen van facturen/ de fiscale afhandeling;
 • Voor het sturen van (vak)inhoudelijk informatie en/of wetenswaardigheden;
 • Voor eigen administratie t.b.v. deskundigheidsbevordering en herregistratie.

 

4. Verstrekken aan derden

Uw persoonsgegevens worden verstrekt aan derde partijen als dat nodig is voor bijvoorbeeld het verzorgen van bedrijfsadministratie, aanvraag accreditatie, voor aantonen van deskundigheid van Patries Dekkers (herregistratiebijv.) of anderszins. Wanneer uw persoonsgegevens aan een derde worden verstrekt, wordt er voor gezorgd dat deze gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

5. Inzage en wijzigingen persoonsgegevens

Als gegevens van u verzameld worden, dan kunt u laten weten dat u niet wilt dat deze gebruikt worden. Neem contact op (telefonisch, email, online etc.).
 
Klachten over de verwerking 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen (telefonisch, email, online etc.) en uw klacht kenbaar maken. Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u ook een klacht indienen bij de privacy toezichthouder, t.w. de Autoriteit Persoonsgevens (AP), tel: 0900-2001201, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
 

Dordrecht, mei 2018 

Patries Dekkers Training & Coaching | Mindfulness Trainingen Dordrecht,

gecertificeerd lid van de VMBN, categorie 1

Contactgegevens

Patries Dekkers Training & Coaching CSRcoach ® | Burn-out en Re-integratiebegeleiding | Mindfulness | Compassie | CARE for Teachers | Mindfulness in Organisaties | Teamcoach |