Login

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen, workshops, stiltedagen, cursussen en (bij)scholingen die Patries Dekkers Training & Coaching verzorgt.  Alle trainingen, workshops, stiltedagen, cursussen en (bij)scholingen zullen hierna training(en) worden genoemd.

Aanmelding

 • Aanmelding voor een training vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te verzenden. Na uw aanmelding vindt een (telefonische) intake plaats. Uw inschrijving is definitief wanneer u na deze intake de bevestiging van Patries Dekkers Training & Coaching krijgt dat u bent ingeschreven voor de betreffende training.

 

Betalingsvoorwaarden

 • De betaling van de training kunt u voldoen wanneer u een factuur van ons heeft ontvangen. De factuur wordt in de regel binnen een week na de inschrijving per e-mail u toe gezonden.
 • De factuur dient binnen 14 dagen na dagtekening voldaan te zijn. Indien u de factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, behouden wij het recht uw gereserveerde plaats aan een andere geïnteresseerde af te staan. Uw betalingsverplichting blijft ook dan van kracht.
 • Wanneer u wenst dat op de factuur een andere naam en/of adres komt te staan dan bij ons bekend is (bijvoorbeeld van uw werkgever), vernemen wij dit graag zo snel mogelijk van u.

 

Annulering
Wanneer u uw inschrijving voor een training wilt annuleren, dient u rekening te houden met de volgende annuleringskosten:

 • De wettelijke bedenktijd bedraagt 14 dagen, gerekend vanaf de inschrijvingsdatum. In deze periode zijn geen annuleringskosten van toepassing.
 • Wanneer de training binnen 14 dagen na inschrijving begint, stemt u ermee in dat u afziet van de bedenktijd.
 • Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de training zijn geen kosten verschuldigd.
 • Bij annulering tussen twee en vier weken vóór aanvang van de training wordt € 25,- administratiekosten aan u in rekening gebracht.
 • Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de training bent u het gehele bedrag verschuldigd.
 • Annulering dient schriftelijk te geschieden: per mail (info@mindfulness-dordrecht.nl).
 • Indien degene die annuleert zelf voor een vervanger zorgt, zijn geen extra kosten verschuldigd.
 • Gemiste bijeenkomsten kunnen niet ingehaald worden vanwege de opbouw in de trainingen.
 • In geval van genoodzaakte afwezigheid van de deelnemer door ongewenste onvoorziene  omstandigheden, zal in gezamenlijk overleg getracht worden tot een passende oplossing te komen.
 • Bij onvoldoende inschrijvingen voor een training, behoudt Patries Dekkers Training & Coaching zich het recht voor om de training te verplaatsen naar een later tijdstip cq. de training te annuleren.  In geval van volledige annulering, zullen reeds betaalde bedragen binnen vijf werkdagen teruggestort worden.

 

Vertrouwelijkheid

 • Alle persoonlijke informatie die door deelnemers van de trainingen aan Patries Dekkers Training & Coaching wordt verstrekt, is vertrouwelijk en wordt als zodanig door Patries Dekkers Training & Coaching behandeld. Patries Dekkers Training & Coaching zal nooit haar mondeling of schriftelijk toevertrouwde gegevens van de deelnemers delen met derden, tenzij daar nadrukkelijk schriftelijk toestemming voor is gegeven door de deelnemer.

  

Klachten

 • Een klacht? Bespreek uw onvrede.
  Wanneer u ontevreden bent, stel ik het op prijs dat u dit met mij bespreekt. Wanneer ik op de hoogte ben van uw onvrede, dan kan ik proberen het op te lossen.
  Is dit lastig voor u of komt u er met mij niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt hiervoor contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de VMBN via info@vmbn.nl
 • Alle geschillen worden beslecht langs minnelijke weg volgens de klachtenprocedure van Patries Dekkers Training & Coaching Indien dit niet mogelijk blijkt, wordt de klachtenregeling van kracht. Deze is te vinden op de website van de beroepsvereniging voor Mindfulnesstrainers, de VMBN.

 

Aansprakelijkheid

 • De training is geen therapie en geen vervanging voor geneeskundige behandeling.
 • Meld lichamelijke en / of psychische klachten voorafgaand aan de trainer.
 • Indien u twijfelt of u kunt deelnemen aan de training, raadpleeg dan eerst uw arts of therapeut.
 • Patries Dekkers Training & Coaching kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor mogelijk lichamelijk letsel of psychische klachten van de deelnemer, noch voor diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen.

 

Auteursrecht en eigendom

 • Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders aangegeven, komt het auteursrecht op de training en bijbehorende materialen toe aan degene bij wie het intellectuele eigendom ligt binnen Patries Dekkers Training & Coaching. Zonder schriftelijke toestemming van deze persoon mogen lesmaterialen niet worden verveelvoudigd of op enigerlei wijze aan derden ter beschikking worden gesteld of ten behoeve van derden worden gebruikt.
 • Lesmaterialen die tijdens de training worden uitgereikt, zijn eigendom van de deelnemer.

 

Dordrecht, april 2019

Patries Dekkers Training & Coaching | Mindfulness Trainingen Dordrecht

Gecertificeerd lid van de beroepsvereniging VMBN, categorie 1, registratienummer 201157

Contactgegevens

Patries Dekkers Training & Coaching CSRcoach ® | Burn-out en Re-integratiebegeleiding | Mindfulness | Compassie | CARE for Teachers | Mindfulness in Organisaties | Teamcoach |